Maatregelen inzake VvE's1. nieuwe rechten gemeenten
2. Inschrijving KvK
3. Slapende VvE's

1. Nieuwe rechten gemeenten Meer druk op VvE’s om beheer en onderhoud te plegen.

Nadat per 1 mei 2008 voor Verenigingen van Eigenaars in het Burgerlijk Wetboek de verplichting is opgenomen een reservefonds te vormen, wordt per 1 juli van dit jaar de volgende stap gezet om beheer en/of onderhoud van gebouwen door VvE’s werkelijk te laten plaatsvinden. Gemeenten hebben vanaf dat moment op grond van het Burgerlijk Wetboek de mogelijkheid om, onder voorwaarden, de Kanonrechter te verzoeken hen te machtigen tot het bijeenroepen van een vergadering van een Vereniging van Eigenaars, deze bij te wonen, daarin het woord te voeren en bepaalde voorstellen te doen, die van invloed (kunnen) zijn op het reserveren voor en uitvoeren van beheer en onderhoud van het gebouw.

Ook kunnen diezelfde gemeenten op basis van het Burgerlijk Wetboek, wederom onder voorwaarden, een vervangende machtiging verzoeken van de Kantonrechter als appartementseigenaars en/of degene die een beperkt recht op een appartementsrecht hebben op onredelijke gronden niet instemmen met of weigeren mee te werken aan voorstellen en/of besluiten gedaan en/of genomen in de eerdergenoemde vergadering met als doel het splitsingsreglement te wijzigen. Belangrijke voorwaarde in dit geval is dat tenminste de helft van het aantal stemmen zich voor het voorstel tot wijziging van het splitsingsreglement heeft verklaard.

En als het voorgaande niet binnen drie maanden na de eerdergenoemde vergadering leidt tot het gewenste resultaat, kan de gemeente tenslotte op grond van een nieuw artikel in de Woningwet de betreffende Vereniging van Eigenaars, uiteraard weer onder voorwaarden, verplichten een onderhoudsplan op te laten stellen en dit van kracht te laten blijven gedurende de looptijd van het onderhoudsplan.
De voorwaarden waaronder de gemeenten actie kunnen ondernemen zijn, voor de vervangende machtiging door de Kantonrechter, gelegen in dreigende strijd van het betreffende gebouw met de Woningwet en voor de op te leggen verplichting op grond van de Woningwet, ligging van het gebouw in een gebied waar de leefbaarheid, naar de mening van de gemeente, onder druk staat.
(www.jurisprudent.nl)

2. Inschrijving KvK
Bezitters van appartementen worden opgeroepen om te controleren of hun Vereniging van Eigenaren (VvE) is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Per 1 januari 2010 is dit verplicht. Veel Verenigingen van Eigenaren dit nog niet hebben gedaan. Circa 30.000 zijn slapende en daarmee inactief. Wie zich niet inschrijft, maakt zich schuldig aan een economisch delict met mogelijke sancties tot gevolg. In Nederland zijn naar schatting 110.000 Verenigingen van Eigenaren.

Bij de inschrijving in het handelsregister is het verder verplicht te melden wie de bestuurder(s) zijn. Bestuurders realiseren zich hierbij vaak niet dat zij volgens het Burgerlijk Wetboek hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden bij onbehoorlijk bestuur. Dit kan als gevolg hebben dat de bestuurder in zijn privévermogen kan worden aangesproken. Bij `slapende` Verenigingen van Eigenaren ontbreekt het in de meeste gevallen aan verzekeringen die deze aansprakelijkheid- en/of bestuurdersaansprakelijkheid regelen.

Daarnaast ontbreekt bij `slapende` verenigingen vaak een proactief bestuur en staan veel gebouwen niet op een gezamenlijke polis. Slapende Verenigingen van Eigenaren zullen in de meeste gevallen geen meerjarige onderhoudsplanning hebben. Een reservefonds voor planmatig onderhoud is sinds 1 mei 2008 wettelijk verplicht.
(Bron: EZPress - Land- en Tuinbouw | November 2, 2009)

Nog heel veel van de ca 110.000 VvE's hebben zich nog niet ingeschreven bij de KvK. Niet ingeschreven zijn is een (eenvoudig op te sporen) economisch delict.


3. Slapende VvE's
Nog meer VvE's voldoen niet aan de veranderde wetgeving (zie de wetswijzigingen van 1 mei 2005) .

Verenigingen van Eigenaren die slecht voor hun gebouwen zorgen, moeten gemakkelijker worden aangepakt door de gemeente. De Tweede Kamer staat achter een nieuw wetsvoorstel. Als het onderhoud slecht is, kunnen VVE's worden verplicht een plan op te stellen zodat de buurt niet verloedert. Er zijn veel slapende VVE's die niet sparen en niet investeren.

Minister Hirsch Ballin wil ook dat het kadaster gegevens van VVE's update. Sommige informatie komt van voor 1972 en volgens de minister wordt actie ondernomen om dat te veranderen. (RTL4, woensdag 21 april 2010)