Wettelijke verplichtingen bij ziekteverzuim


Iedereen kan op een gegeven moment zo ziek worden dat hij/zij een tijdje niet kan werken. Zo'n ziektegeval kan varieren van een griepje tot een levensbedreigende, slopende ziekte. Dit geldt uiteraard ook voor uw werknemer. Hieronder leest u wat de overheid allemaal van u als werkgever verlangt op het gebied van verzuim.

Loondoorbetaling


U bent verantwoordelijk voor de loondoorbetaling in de eerste twee ziektejaren. In veel CAO’s is geregeld welk percentage van het loon wordt doorbetaald in het eerste en in het tweede ziektejaar.

Arbeidsomstandighedenwet


Doel van de arbowet is het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden door het geven van voorschriften over veiligheid, gezondheid en welzijn van de werknemer. Aan deze voorschriften dienen werkgevers zich te houden.
Daarnaast bent u op grond van de arbowet verantwoordelijk voor de controle en begeleiding van het ziekteverzuim, de registratie en een schriftelijke inventarisatie en evaluatie van de verzuimrisico’s (RI&E) in uw bedrijf.

Wet Verbetering Poortwachter


U bent ervoor verantwoordelijk dat een zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag gaat. Zo eist de Wet Verbetering Poortwachter dat u, op basis van de probleemanalyse van uw arbodienst, samen met uw werknemer uiterlijk in de achtste week na ziekmelding een Plan van Aanpak opstelt.
Om de zes weken dient u met uw werknemer de voortgang van de werkhervatting te evalueren en waar nodig het Plan van Aanpak bij te stellen. Alle activiteiten gericht op werkhervatting moeten worden vastgelegd in een reïntegratieverslag.
Als u zich volgens UWV te weinig heeft ingezet – of uw bijdrage niet duidelijk blijkt uit het verslag – kunt u verplicht worden om langer loon door te betalen, tot wel 10 jaar!! Feit is dat in werkelijkheid bijna alle MKB-bedrijven langer dan 2 jaar loon moeten doorbetalen, vanwege fouten en foutjes in de door de Wet Verbetering Poortwachter voorgeschreven procedure.

Tot slot bent u verplicht voor uw (zieke) werknemer een baan te zoeken bij een andere werkgever als er binnen uw eigen bedrijf geen passend werk voorhanden is.

SPUYBROEK ADVIES adviseert derhalve een goede ziekteverzuimverzekering af te sluiten. Een Ziekteverzuimverzekering dekt in het eerste jaar tussen de 70% en maximaal 100%, en standaard 70% in het tweede jaar. Daarbovenop kunnen eventueel de werkgeverslasten worden afgedekt. U kiest zelf een eigen risico van 14 dagen tot 2 jaar.
Belangrijk is dat de dekking "POORTWACHTER-proof" is, dwz het risico op fouten in de voorgeschreven procedures zijn voor verzekeraar. Uw bedrijf betaalt derhalve nooit meer dan de 2 jaar loondoorbetaling !!!
Welke het beste bij u en uw bedrijf past, zal nader onderzocht moeten worden. Uiteraard dient ook de premie scherp te zijn.